Sesión 2

aulaPlanetaTipos de Contidos aulaPlaneta


En xeral, aulaPlaneta ofrece os seguintes 3 tipos de contidos:


Caderno estudo  Caderno de estudo (podemos consideralo como "libro de texto")
Caderno profesor  Caderno do profesor
Recurso  RecursoOs recursos

1. O CARTAFOL

2. ENGADIR FICHEIRO

3. AS ETIQUETAS

Imaxe empregada: https://goo.gl/4GIaZC

4.  ENGADIR URL

Exercicio: Enlazar a calculadora wiris http://herramientas.educa.madrid.org/wiris/ (como ventana emerxente)

5.  CREAR PÁXINA WEB

A. ENGADIR HIPERVÍNCULO
http://www.thatquiz.org/es-4/matematicas/geometria/


B, AUDÍO
Código para incrustar os ficheiros nunha páxina:
<audio controls>
  <source src="https://db.tt/suQYSQOh" type="audio/mpeg">
  <source src="https://db.tt/CBASH5R1" type="audio/ogg">
</audio>
C. ENGADIR VÍDEO DE YOUTUBE
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7Jz97KR9YpU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
D INSERIR FICHEIRO SWF
Descargamos o ficheiro
G. INSERIR THATQUIZ
<iframe frameborder="0" height="300" scrolling="yes" src="http://www.thatquiz.org/es-4/matematicas/geometria/" width="100%"></iframe> 

6. CREAR UN LIBRO

 INFORMACIÓN WIKIPEDIA PRESTIGE
IMAXE VOLUNTARIOS RECOLLENDO CHAPAPOTE


7. Copia de seguridade e restauración

8. Engadir:
Escolla

Libro


 • Crear unha categoría dentro de banco de preguntas. Exemplo: Electricidade
 • Engade dúas preguntas dentro da categoría que acabas de crear. Exemplo:
  • A intensidade mídese en: Voltios, Amperios, Ohmios, Watios (sendo a correcta os Amperios).
  • A tensión mídese en: Amperios, Ohmios, Watios (sendo a correcta os Voltios).
 •  Crear unha proba, chamada "Unidades na electricidade". Desixamos tódalas opcións por defecto, agás o nome.
 • Gardamos
 • Clic en editar proba
 • Engadimos pregunta aleatoria
 • Repetiríanos o proceso ata acadar o número de preguntas desexadas. Neste caso como no bando só temos dúas, non ten sentido crear máis de dúas.


Avaliación
 1. A AVALIACIÓN. XENERALIDADES
 • Práctica 01. Co perfil de profesor crea unha tarefa. Esta tarefa pode consistir en que un neno escriba un conto no cal é el o protagonista da historia e na que lle pasa algo parecido ao rapaz desta historia real. Debe crealo en liña, é dicir sen subir ningún ficheiro. Configura a nota máxima como 10.
  • Entras co perfil de alumno e escribes calquera cousa de forma rápida, semellando que eres o alumno.
  • Entras de novo como docente e avalías o conto e poslle unha nota numérica.
 1. AS CATEGORÍAS
 • Práctica 02. Crea as categorías 1ª avaliación, 2ª avaliación e 3ª avaliación
 • Práctica 03. Move a avaliación da tarefa da práctica 01 á categoría 1ª avaliación
 1. AS ESCALAS
 • Práctica 04. Crea a escalas Apto/Non Apto e Moi mal, mal, regular, ben, moi ben
 1. PROCEDEMENTO PARA CUALIFICAR AOS ALUMNOS 
 • Práctica 05. Crea dous elementos de avaliación: practica 02 e exame. Asígnalle a nota a un dos alumnos
 • Práctica 06. Calcula a nota de avaliación, sabendo que é a media aritmética das tres notas
 • Práctica 07. Calcula a nota de avaliación, sabendo que é as práctica 02 e a tarefa teñen un valor do 15% cada unha delas e o exame ten un valor do 70%
 1. AS CUALIFICACIÓNS POR RÚBRICAS
 • Creamos unha tarefa e correxímola por rúbricas. Configuración: Nota máxima un 10 e engadímola á categoría da 2ª avaliación. Texto da tarefa:
                 "Redactar unha pequena guía turística do Camiño de Santiago, desde Roncesvalles ata Santiago de Compostela. Debes facer unha descripción sinxela de cada un dos lugares de interese cultural ou arquitectónico polos que pasa o camiño, enlazando imaxes e creando ligazóns cando sexa necesario".


TAREFAS DE REPASO

Tarefa con ficheiros pdf

A) Co perfil de profesor, crea unha tarefa co seguinte descrición (enunciado):


1. Descarga o seguinte ficheiro

2. O documento ten dúas follas. Abre o programa PDF-Shuffler e elimina a primeira, quedando só coa segunda.

3. Co software Xournal e coa axuda do lápis modifica a o pdf engadindo algunha resposta. Garda o ficheiro co teu nome, por exemplo practicapdf.pdf


Actividade presentación

Preparar unha presentación empregando o Impress para  un tempo de exposición aproximado de 10 minutos. Terá entre 10 e 15 diapositivas. Engadirase o texto do orador nun documento diferente, cos párrafos explicativos para cada unha das diapositivas. A presentación debe de ser tan gráfica como sexa posible, sen abusar do emprego de texto.

Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a interacción oral
   
Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita e oral

B) CREACIÓN DA TAREFA POLO PROFESOR

Enunciado:

Tarefa de presentación

Crea unha presentación axudándote do programa LibreOffice Impress, así como os textos do orador. Expón aos teus compañeiros o tema tratado na aula

Data Límite: 25/04/2019 (non se poderá entregar fóra de prazo).

AVALIACIÓN - Repaso

- Xeneralidades
- Categorías
- Escalas
- Informes
- Rubricas